//////

PROJEKT POWTARZALNY

Projekt powtarzalny jest opracowywany przez specjalne biuro bądź pracownię projektową przy udziale specjalistów z zakresu ; technologii i organizacji pracy w ośrodkach obliczeniowych, a tak- że konsultowany z dostawcą sprzętu informatyki. Dokumentacja i powtarzalna powinna zakładać optymalne rozwiązania nie tylko architektoniczne i konstrukcyjne, ale również funkcjonalne w usy­tuowaniu pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia i obsługi, co jest istotnym elementem efektywnego wykorzystania czasu pracy sy-^. stemu komputerowego. Zalety projektu powtarzalnego, to nie tylko ’ skrócony cykl  projektowania i inwestowania,’ niższe nakłady na dokumentację projektową i budowę obiektu ośrodka, ale również możliwość stosowania sprawdzonych W praktyce rozwiązań i technologii.

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

W sali komputerowej musi być zapewniona czystość powie­trza taka, aby co najmniej 95😮/o pyłów o średnicy większej niż 3 zatrzymywały, urządzenia filtrujące. W celu utrzymania tak rygorystycznych wymagań dotyczą­cych tolerancji.-temperatury, jwilgotności i czystości powietrza niezbędne jest stosowanie systemu klimatyzacji pomieszczeń .ośrodka. Klimatyzacją powinny być objęte następujące pomiesz­czenia [10]:    sala komputerowa,   archiwum magnetycznych’ nośników’informacji, pomieszczenie kompletacji,pomieszczenia tworzenia maszynowych nośników infor­macji,       warsztaty—elektroniczny i mechaniczny oraz pomieszczenie dla operatorów. Jest oczywiste, że zastosowanie klimatyzacji również w pozo­stałych-pomieszczeniach ośrodka obliczeniowego byłoby korzyst­ne, ze względu ńa zwiększoną wydajność pracy personelu.Urządzenia klimatyzacyjne stosowane w ośrodkach można ogólnie podzielić-   urządzenia centralne lub strefowe, z siecią przewodów doprowadzających powietrze,urządzenia indywidualne, bezprzewodowe (klimatyzatory).

POMIESZCZENIA KONTROLI

Dla pomieszczenia kontroli wejścia i   wyjścia oraz archiwum magnetycznych nośników informacji na­leży przyjąć poziom natężenia 400 Lx. Oświetlenie pozostałych pomieszczeń powinno być zgodne > z PN-68/E-02033. Normom ogólnym podlega także instalacja gniazd.wtykowych, niezbędna do podłączenia przyrządów i urządzeń służących do konserwacji i na­prawy sprzętu, sprzątania pomieszczeń itp.Ze względu na bezpieczeństwo personelu ośrodka projekt in­stalacji . elektrycznej powinien również uwzględnić oświetlenie ewakuacyjne automatycznie włączane w przypadku przerwy w do­pływie energii elektrycznej.II grupa pomieszczeń:  archiwum papierowych nośników in­formacji  ‚ magazyn materiałów eksploatacyjnych magazyn części zamiennych  magazyn makulatury,III grupa pomieszczeń IV grupa (pomieszczenia technologiczne)   sala komputera,sala urządzeń do tworzenia .

W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

W zakresie oprogramowania dla obliczeń naukowo-technicz- nych minikomputery systemu MERA 300 są wyposażone w trans­latory języków MINI BASIC oraz FORTRAN 300. Język MINI BASIC stanowi podzbiór języka BASIC i służy .do obliczeń w re­żimie konwersacyjnym. Opracowany został w dwóch wersjach dla działania na liczbach czternasto- lub sześciocyfrowych. FORTRAN 300 jest natomiast jednoprzebiegowym kompila­torem podzbioru języka FORTRAN IV. Pozwala on na dużą szyb­kość liczenia oraz tworzenie biblioteki programów źródłowych na ‚ dysku magnetycznym.  Na bazie tych języków utworzono biblioteki funkcji standar­dowych i programów uniwersalnych dla obliczeń naukowych oraz typowych procedur obliczeń inżynierskich.

PLIK I ZBIÓR

Plik jest to ciąg elementów tego samego typu. W odrożmemu od tablicy, liczba elementów w pliku jest zmienna^ w szczególnym przypadku może być równa zeru (plik pusty). W. zastosowaniach ekonomicznych plik najczęściej jest ciągiem zapisów. Zbiór jest to rodzina wszystkich podzbiorów danego zbioru bazowego (skończonego).  W części proceduralnej programu,’ tzn. w tej części, w. której podaje się instrukcje określające czynności, jakie należy wy­konać na wyżej opisanych danych, również wyodrębnia się dwa rodzaje instrukcji:    instrukcje proste (elementarne), instrukcje strukturalne.    Do instrukcji prostych zalicza się:     instrukcje podstawienia,     instrukcje wywołania procedur.

NARZĘDZIA KONSTRUKCJI

To znaczy, jako metodologiczne narzędzie konstrukcji (rozwoju) po­prawnych, i niezawodnych programów proponuje się formalną transformację (przekształcenie) jednego tekstu źródłowego w in-, .ny, korzystając przy tym z szerokiego spektrum języków. Po­dejście takie zostało ostatnio zaproponowane na Politechnice w Monachium.Projektowanie, a zwłaszcza projektowanie oprogramowania to twórcza praca człowieka i dlatego niemożliwe jest sformułowa­nie dokładnych jej metod. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, wypróbowane już w praktyce, które ułatwiają wykonanie tego zadania. Specyfiką projektowania oprogramowania, w odróżnie­niu od innych typów projektowania, jest to, że nie można go oddzielić od realizacji projektu.

OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Do oprogramowania systemowego (podstawowego) zaliczamy zbiór tych programów, które umożliwiają wykorzystanie systemu li­czącego jako środka automatycznego przetwarzania informacji Bez tego oprogramowania korzystanie z systemu liczącego byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Na przykład w przypadku braku translatorów użytkownik byłby zmuszony do programo­wania w kodzie wewnętrznym, i co jak wiadomo, jest znacznie trudniejsze od programowania w językach wewnętrznych. Aby można było programować w języku zewnętrznym ( konieczne są specjalne programy tłumaczące zwane translatorami.

Ślęczenie przed komputerem nie zawsze oznacza naukę

Komputer jest już znany dla naprawdę młodych ludzi. Dzieci, które potrafią przed nim przesiadywać nawet kilka godzin dziennie. Rzecz jasna szczególna uwagę na takie zachowanie powinni zwrócić rodzice. Oczywiście, mamy takie a nie inne czasy, wielką potęgę, Internet dostęp do różnego rodzaju informacji, do przyjemności i rozrywek, ale to nie zmienia faktu, że trzeba znać granicę. Opiekunowie zapewne chcą dla swych pociech jak najlepiej, lecz to nie oznacza, że można pozwalać na korzystanie w takich ilościach z niebezpieczeństwa. Komputer jest właśnie niczym innym jak tylko zagrożeniem, pochłania mnóstwo czasu o oddziela człowieka z rzeczywistością. Nie raz słyszy się o uzależnieniach, od komputera, gier, właśnie przez brak racjonalnego myślenia. Niby mówi się o tym, każdy wie na czym rzecz polega, jednak ofiar tego typu jest coraz więcej. Gdy ktoś przesiaduję przed komputerem wcale to nie musi oznaczać, że w przyszłości będzie super informatykiem. Istotne jest to, czym się zajmuję, co widzi naprzeciwko siebie.

Tags: , , , ,

WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Ze względu na dużą wartość sprzętu zgromadzonego w ośrodku ‚oraz magazynowanie w nim trudno odtwarzalnych zbiorów in­formacji, projekt ośrodka obliczeniowego powinien odpowiadać wysokim wymogom zabezpieczenia przeciwpożarowego [2; 7]; Du­ża ilość papieru, (dokumenty, tabulogramy, karty i taśmy)-oraz stosunkowo łatwopalne nośniki magnetyczne, zmagazynowane w pomieszczeniach ośrodka, znacznie zwiększają zagrożenie poża­rowe. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania pożaru zaleca , się, aby konstrukcja budynku, i wyposażenie pomieszczeń były,wykonane z materiałów niepalnych. Poszczególne pomieszczenia lub grupy pomieszczeń powinny ‚ być od siebie tak oddzielone, aby zmniejszyć szybkość rozprze­strzeniania się ognia.

POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

Powierzchnię wszystkich pomieszczeń o charakterze biurowym wyznaczać bę-‚ dzie liczba zatrudnionych’osób w. poszczególnych komórkach‘nie związanych bezpośrednio/z procesem technologicznym. Podstawo­we wytyczne budowlane, dotyczące poszczególnych pomieszczeń ‚ ośrodka obliczeniowego; prezentuje tablica.Na etapie projektowania . ośrodka niezmiernie istotne jest wzajemne usytuowanie wyżej wymienionych pomieszczeń, wzglę­dem siebie [7]; powinno ono odpowiadać kolejności przebiegu pro- ‚Cesu przetwarzania danych .Wokół wyżej wymienionych pomieszczeń na­leży rozplanować pozostałe, ^wiązane bezpośrednio z procesem przetwarzania danych. Pomieszczenia uwzględnione  powinny znajdować się na jednej kondygnacji.

BUDOWA OŚRODKA

Budowę ośrodka obliczeniowego realizuje zwykle kilku wy­konawców ze względu na różnorodność cząstkowych” zadań pra- Će budowlano-montażowe, prace instalacyjne, klimatyzacja itd.),   składających się na całość inwestycji. W przypadku gdy realizowany jest nowy obiekt wykonawcą głównym na ogół staje się przedsiębiorstwo wykonujące prace budowlano-montażowe, pozo­stali wykonawcy stają się podwykonawcami.    Ośrodek obliczeniowy może być zlokalizowany w obiekcie spe­cjalnie dla tego celu wybudowanym, bądź też w lokalu zaadapto­wanym do jego potrzeb. W obydwu przypadkach lokalizacja obiek­tu, w którym ma powstać ośrodek jest uzależniona od szeregu czynników.

ADAPTACJA

W przypadku adaptacji istniejącego lokalu lub budynku na potrzeby, przyszłego ośr,odka bądź też wykorzystaniu projektów powtarzalnych, przygotowanie inwestycji do realizacji może prze­biegać^ w trybie^ uproszczonym. Dękumentacja projektowa ma wtedy charakter jednostadiowy i-obejmuje niezbędne .elementy założeń techniczrio-ękonómicznych oraz projektu technicznego. Jest oczywiste, że -wykonanie dokumentacji projektowej wy-,, maga ścisłej współpracy z technologiem przetwarzania danych oraz dostawcą sprzętu, a także uzgodnień z przyszłym użytkowni­kiem* ośrodka. Dotyczy to szczególnie pomieszczeń bezpośrednio związanych z procesem technologicznym przetwarzania danych.

SPORZĄDZAJĄC ZAŁOŻENIA

Sporządzający  założenia obowiązani są dokonać uzgodnień przewidzianych w przepisach szczegółowych w .zakresie: warunków realizacji ośrodka .obliczeniowego w świetle przepisów  prawa budowlanegó — z właściwymi organami; wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i’higieny pracy oraż ochrony przeciwpożarowej—z- rzeczoznawcami działającymi w jednostkach projektowania.Ponadto należy uzyskać od właściwych jednostek dane o wa­runkach technicznych przyłączenia ośrodka obliczeniowegą db ist­niejących Sieci telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanaliza­cyjnych* gazowych i energetycznych.Zatwierdzone założenia stanowią podstawę do sporządzenia projektu technicznego’i do przygotowania realizacji inwestycji, przy, czym zakres i’szczegółowość założeń technicźno-ekonomicz- nych mogą być zróżnicowane w zależności od konkretnych wa-. runków, w jakich będzie działał przyszły użytkownik, a także od rodzaju i wielkości samego ośrodka.

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Oprócz bieżącej konserwacji i usuwania nieprawidłowości pro­wadzi się w ośrodku, samodzielnie lub we współpracy ze służba­mi serwisowymi producentów sprzętu, naprawy awaryjne oraz zmiany i modyfikacje.  Dobra organizacja i właściwe wyposażenie personelu obsługi technicznej -decydują o poprawnej pracy sprzętu, umożliwiając terminową realizację zadań, obliczeniowych. Struktura organizacyjna ośrodka’obliczeniowego zależy od wielu czynników, z których decydujące znaczenie mają charakter ośrod­ka i układ jego podporządkowania administracyjnego. Po ‘ podjęciu decyzji o utworzeniu własnego ośrodka, przyszły, jego użytkownik ma do wyboru trzy możliwości:    zlecenie opracowania projektu nowego ośrodka obliczenio­wego biurom projektowym,  zlecenie opracowania projektu adaptacji istniejącego loka­lu bądź budynku na potrzeby ośrodka obliczeniowego oraz wykorzystanie powtarzalnych projektów ośrodków oblicze­niowych .

PRZYJMOWANIE I KONTROLA

Ramowy schemat procesu techńologicznego eksploatacji sy­stemu,’ uwzględniający wyżej wymienione Warianty technik reali- : ^zkcyjnych, ‚przedstawiono. Tak zorganizowany proces ‘technologiczny^eksploatacji systemu gwarantuje’ uzyskanie wy­maganych wyników,jeśli dostarczane będą określone-w. projek­cie systemu* dane,i sprecyzowane procedury dla każdej fazy procesu technologicznego.W całym-procesie eksploatacji szczególne znaczenie ma zapewęienie precyzyjnej kontroli.’Powodzenie i sprawność systemu ‘zależą’w dużej mierze od jakości procesów kontrolnych. Przyjmowanie i kontrola’formalna dokumentów źródłowych stanowi pierwszą fazę, a tym samym początek eksploatacji syste­mu informatycznego. Szczegółowe czynności polegają na przyję­ciu dokumentów w określonych terminach, ich ewidencji i spraw­dzeniu,oraz przygotowaniu i przekazaniu do naniesienia na ma­szynowe nośniki informacji.